4H Løve-Ørslev

Gå til indhold

Hoved menu

Vedtægter

Info om 4H


Vedtægter for Løve-Ørslev 4H


§ 1 Navn
Klubbens navn er Løve-Ørslev 4H. Klubben er hjemmehørende i Kalundborg kommune.

§ 2 Formål
Formålet med Løve-Ørslev 4H er at skabe aktive, selvstændige og ansvarlige børn og unge. Det gør vi ved praktiske og meningsfyldte aktiviteter med udgangspunkt i natur, dyr, jord og mad.

§3 Værdigrundlag
Grundtanken i 4H er ”At lære ved at udføre” (learning by doing).
4H har rødder i landbruget og rækker ind i det moderne bysamfund.
4H er partipolitisk og religiøs neutral.
De 4 H’er står for: Hånd, Hoved, Hjerte og Helbred:
· En flittig Hånd: I 4H tror vi på, at børn og unge lærer bedre ved at arbejde konkret og praktisk.
· Et kvikt Hoved: I 4H lærer vi hele livet og gennem alle sanser ved at gøre læring til leg og leg til læring.
· Et varmt Hjerte: 4H’s aktiviteter er lokalt og nært forankrede. En aktivitet afhænger af og bestemmes af de børn, unge og voksne, der deltager i aktiviteten.
· Et godt Helbred: I 4H mener vi, at et aktivt liv og gode kostvaner giver et sundt liv.
Kort og godt:
Brug hænderne, brug hovedet, lyt til hjertet og Ha´det godt!
I Løve-Ørslev 4H lægger vi vært på at give børn og unge:

  • aktiviteter og oplevelser, der bygger på fællesskab og nærhed

  • forståelse for sammenhænge i naturen, i landbruget og i samfundet

  • medindflydelse i et demokrati og frivilligt foreningsliv

  • en mangfoldighed af kompetencer


§ 4 Medlemmer
Alle, som deltager i 4Hs aktiviteter, der har betalt kontingent, kan blive medlemmer af Løve-Ørslev 4H. Alle klubbens medlemmer er automatisk også medlem af Landsorganisationen 4H.

§ 5 Generalforsamling
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed, hvor alle medlemmer med et gyldigt medlemsskabhar stemmeret. Børn under 12 år kan forældre / værge udøve stemmeretten. Der holdes ordinær generalforsamling hvert år i 1. halvår. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst 14 dages varsel.
Der kan vælges suppleant (er) og unge repræsentant (er)
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes , når bestyrelsen er enige om det eller, når mindst en tredjedel af klubbens medlemmer indsender et skriftligt krav om det.
Referat fra generalforsamlingen offentliggøres for medlemmerne på klubbens hjemmeside, eller ved udsendelse til klubbens medlemmer. Referatet opbevares i original form hos klubbens formand.

§ 6 Dagsorden for den ordinære generalforsamling
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling bør mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det sidste år.
3. Kassereren fremlægger revideret regnskab for det sidste år.
4. Forslag til arbejdsplan og budget for det kommende år.
5. Indkomne forslag. Bestyrelsen skal have modtaget disse senest 5 dage inden generalforsamlingen. Vedtægtsændringer 28 dage.
6. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer (Formand, næstformand, kasserer, sekretær.
7. Valg af to revisorer der begge skal være fyldt 18 år.   
8. Eventuelt.
Alle bestyrelses valg og valg af revisor, gælder for to år. Der trækkes lod om den ½ del der er på valg første gang.

§ 7 Klubbens bestyrelse
Klubbens bestyrelse består af mindst tre af klubbens medlemmer , der vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær og træffer afgørelse ved almindeligt flertal. Formand og næstformand bør ikke være på valg samme år.
Bestyrelsen kan vælge kasserer uden for bestyrelsen.
Bestyrelsen leder klubben ud fra klubbens formål og efter de regler, der gælder i Landsorganisationen 4H.
Bestyrelsen har ansvaret for klubbens økonomi og aktiviteter.
Formanden indkalder til møder og leder bestyrelsens arbejde.
Sekretæren fører referat fra møder, generalforsamlinger m.m. Kassereren fører regnskab for klubben, og ordner klubbens pengesager. Formanden fører tilsyn med klubbens ejendele.
Bestyrelsen skal senest 14 dage efter generalforsamlingen indsende referat fra generalforsamlingen, revideret regnskab samt klubbens vedtægter til klubbens tilknyttede 4H konsulent, alternativt til Landsorganisationen 4H, Agro Park 15, 8200 Aargus N.
Alle voksne over 15 år, der jævnligt beskæftiger sig med børn og unge under 15 år i Løve-Ørslev 4H skal være tjekket i Det Ventrale Kriminalregister (børneattester) Det er klubbens bestyrelse, der er ansvarlig for dette. Bestyrelsen er forpligtet til at overholde gældende lovgivning, og kommunale retningslinier, ved mindst at tjekke alle børneattester.

§ 8 Kontingent og regnskab
Medlemmerne skal betale kontingent til klubben. Klubben betaler kontingent til Landsorganisationen 4H.
Kontingentets størrelse fastsættes på Landsorganisationens landsmøde.
Klubbens regnskabs- og medlems år går fra 1. januar til 31. december. Regnskabet revideres af to på generalforsamlingen valgte revisorer.

§ 9 Vedtægter
Klubben vedtager sine egne vedtægter med udgangspunkt i de standardvedtægter, som Landsorganisationen 4H har udarbejdet. Klubben kan ændre sine vedtægter på generalforsamlingen, når der senest 28 dage inden generalforsamlingen er indsendt forslag til vedtægtsændringer. Vedtægtsændringer kan kun vedtages, hvis mere end halvdelen af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for. Klubbens vedtægter og eventuelle ændringer skal godkendes af Landsorganisationen 4H for at være gyldige.

§ 10 Tegningsret
Klubben tegnes af bestyrelsen i forening eller af formand, henholdsvis næstformanf i forening med 1 bestyrelsesmedlem. Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren.

§ 11 Sammenlægning og lukning af klubben
Beslutning om sammenlægning med en anden klub i 4H kan træffes på en enkelt generalforsamling, hvis der er flertalf rod et blandt de fremmødte medlemmer.
Hvis man ønsker at lukke klubben, kan det ske, hvis to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum godkender lukningen med 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
Klubbens eventuelle formue skal ved lukningen deponeres hos Landsorganisationen 4H, som har pligt til at opbevare formuen i mindst 5 år. Hvis der i denne periode startes en ny klub indenfor den oprindelige klubs kommunegrænse (gældende ved klubbens lukning), så skal formuen tilfalde den nye klub. Efter 5 år kan regionen Landsorganisationen anvende  midlerne til andet 4H-arbejde.
Ingen klub ikke lukkes uden forudgående at have kontaktet den tilknyttede konsulent eller Landsorganisationen 4H.

§ 12 Ikrafttræden
Disse vedtægter er vedtaget på stiftende generalforsamlingen den 7-10-1981, og ændret ved generalforsamling den 15-11-1991, den 26-02-1994, den 20-02-2004, den 21-03-2006, den 04-02-2012, den 08-03-2014, den 21-02-2015 og 28-02-2017, samt efterfølgende godkendt af Landsorganisationen 4H.


Tilbage til indhold | Retur til hoved menu